Οροι και Προϋποθέσεις

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με το παρόν έντυπο θα επεξεργαστούν από το προσωπικό του έργου MEDNIGHT, που ανήκει στην ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, με διεύθυνση στη Λεωφόρο Κηφισίας, 2010. 15231 Χαλάνδρι – Ελλάδα, ως υπεύθυνο διαχείρισης. Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, προκειμένου να διαχειριστούμε τη συμμετοχή σας στο MEDNIGHT.

Με το παρόν κείμενο και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (EU 2016/679) και τον Οργανικό Νόμο 3/2018, σας ενημερώνουμε ότι:

–  Έχετε το δικαίωμα να λάβετε εκ των προτέρων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με τις ανάγκες προσαρμογής που χρειάζεστε. Εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@scico.gr

– Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα διατηρηθούν για όσο διάστημα διαρκεί ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο χορηγήθηκαν, και μόλις αυτός λήξει θα αποθηκευτούν, μετά από δέσμευση, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την προδιαγραφή των ενεργειών που θα μπορούσαν να προκύψουν από την επεξεργασία των δεδομένων.

– Ομοίως, εφόσον του απονεμηθεί, ο κάτοχος των δεδομένων συναινεί στη δημοσίευση του ονόματος και των επωνύμων του στα ψηφιακά κανάλια του οργανισμού “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” και του “MEDNIGHT”.

– Οι πληροφορίες που παρέχετε πρέπει να είναι αληθείς. Κατά την παροχή των στοιχείων σας, ο συμμετέχων εγγυάται τη γνησιότητά τους. Σε αντίθετη περίπτωση, θα είστε υπεύθυνος για κάθε ζημία που μπορεί να προκαλέσετε στον Οργανισμό ή σε τρίτους από τη μη παροχή αυθεντικών στοιχείων.

– Σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EU) 2016/679, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν απευθείας ή μέσω νόμιμου ή εθελοντικού εκπροσώπου.

– Ο παρών Διαγωνισμός που διοργανώνεται από τον οργανισμό “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” και το έργο “MEDNIGHT”, υπόκειται με όλο το εύρος και την επέκτασή του στην εφαρμογή των ελληνικών κανονισμών περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

ΕΧΩ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ από τον οργανισμό “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” και το έργο MEDNIGHT, μέσω του ενημερωτικού κειμένου Προσωπικών Δεδομένων που περιέχεται στην παρούσα συγκατάθεση, για τις λεπτομέρειες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται για τη διαχείριση της αίτησης συμμετοχής στο βραβείο των ιστοριών το MEDNIGHT που παρουσιάζεται, τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν, τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, τις προγραμματισμένες διαβιβάσεις και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

O οργανισμός ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ενταγμένος στη Μεσογειακή Βραδιά Ερευνητή (MEDNIGHT), σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679, GDPR, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σας ενημερώνει για τους ακόλουθους όρους σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας, 2010

Τ.Κ: 15231

Περιοχή Χαλάνδρι

Χώρα Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 6775892

email: Info@scico.gr

Κατηγορία δεδομένων που ζητούνται από το υποκείμενο των δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται είναι εκείνα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματός σας και αφορούν αποκλειστικά την ταυτοποίηση του αιτούντος

Προέλευση των δεδομένων: Ο ενδιαφερόμενος

Σκοποί της επεξεργασίας: Διαχείριση και επεξεργασία της υποβληθείσας αίτησης

Νομιμότητα της επεξεργασίας: Ο ενδιαφερόμενος συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς που καθορίζονται με την υπογραφή της αίτησής του και της παρούσας ενημερωμένης συγκατάθεσης.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Έργου Mednight

Διεθνής διαβίβαση δεδομένων: Όχι

Περίοδοι αποθήκευσης ή διαγραφής των δεδομένων: Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για αόριστο χρονικό διάστημα, μέχρι τη λήξη του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία, συν τη χρονική περίοδο διατήρησης, εάν υπάρχει.

Άσκηση δικαιωμάτων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διόρθωση αυτών. Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεν είναι δυνατό χωρίς την ακύρωση του αιτήματος που υποβλήθηκε. Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας στους καθορισμένους σκοπούς.

Μπορείτε να ζητήσετε την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αποστέλλοντας γραπτή ανακοίνωση στο e-mail info@scico.gr

Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας: Η ανάκληση της συγκατάθεσης θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση και την ακύρωση του αιτήματός σας.