Termes i condicions

  1. Declara que compleix amb els requeriments legals per a poder utilitzar un compte públic de la plataforma tecnològica denominada “Instagram”, i també per a prestar el seu consentiment respecte als següents apartats
  2. Consent a facilitar les seues dades personals. De conformitat amb la legislació de protecció de dades en vigor, les dades personals proporcionades seran tractades per la Fundació per a la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, Fisabio) amb la finalitat de donar difusió i visibilitat a l’activitat del Green Challenge, i també al mateix projecte MedNight 2021, a través de xarxes socials, pàgines web o enviament del material a mitjans de comunicació, sent la base legitimadora el consentiment donat per l’interessat en signar aquest document o manifestar el seu consentiment de manera expressa en participar en l’activitat del Green Challenge de la MedNight 2021. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat, respecte de les seues dades de caràcter personal, i també la possibilitat de revocar el seu consentiment, que pot exercir seguint les instruccions establides en http://fisabio.san.gva.es/registrodatos
  3. Cedeix a FISABIO gratuïtament i en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, els drets d’imatge, so i propietat intel·lectual i industrial, i també qualssevol altres drets que pogueren correspondre-li, conseqüència de la participació en el Green Challenge de la MedNight 2021, el material resultant de la qual podrà ser objecte de comunicació pública o qualssevol forma d’explotació per FISABIO. L’objecte d’aquesta autorització comprén la cessió del contingut patrimonial del dret a la pròpia imatge, sense limitació temporal i espacial, necessària per a dur a terme l’explotació dels materials resultants i de les utilitzacions secundàries d’aquests, i també la seua possible incorporació en altres llocs web i obres gràfiques, sonores o audiovisuals amb finalitats comercials, promocionals, podent utilitzar FISABIO qualsevol extracte o fotografia. La cessió abasta als drets d’explotació, els drets de fixació, reproducció, comunicació pública, distribució i transformació per qualsevol procediment tècnic o sistema d’explotació, comprenent-se entre ells, sense perjudici d’altres coneguts no esmentats, els de ràdio i televisió per ones hertzianes, digital terrestre, cable, satèl·lit, ja siguen lliures o subjectes a pagaments, i també la seua distribució en vídeo domèstic, DVD, CD-ROM, Internet, etc., en la seua versió original, doblada o subtitulada en qualsevol llengua o idioma. La cessió es refereix a la totalitat d’usos que puguen tindre les imatges o sons, o parts d’aquestes, en les quals apareix, utilitzant els mitjans tècnics coneguts en l’actualitat i els que pogueren desenvolupar-se en el futur, i per a qualsevol aplicació. Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que pogueren atemptar al dret a l’honor en els termes previstos en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
  4. Declara l’originalitat i propietat intel·lectual i industrial del vídeo publicat en el perfil d’Instagram amb el qual participa en el Green Challenge i per tant mantindrà il·lesa a FISABIO davant qualsevol reclamació, mal o perjudici que puga patir per qüestions de vulneració de la propietat intel·lectual o industrial sobre l’esmentat vídeo.