Οι δραματικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19  στην υγεία, στην οικονομία και στο σύνολο της κοινωνίας, έχουν καταδείξει πόσο σημαντική είναι η προστασία της δημόσιας υγείας.

80 περίπου χρόνια μετά την ανακάλυψη της πενικιλίνης από τον Alexander Fleming τα αντιβιοτικά χάνουν με αυξανόμενο ρυθμό την αποτελεσματικότητα τους καθώς τα μικρόβια που εκτίθενται σε αυτά σταδιακά αποκτούν αντοχή. Η ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, όμως η κατάχρηση των αντιβιοτικών έχει σαν αποτέλεσμα να επιταχύνεται η διαδικασία της μικροβιακής αντοχής. Σε ετήσια βάση στην Ευρώπη πάνω από 35.000 άνθρωποι πεθαίνουν από ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια, περισσότεροι κατά 10.000 από τους θανάτους σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια ανιχνεύονται στα αστικά λύματα σημαντικές ποσότητες φαρμακευτικών ενώσεων καθώς και ανθεκτικών μικροβίων στα αντιβιοτικά. Μεγάλη συνεισφορά σε αυτό φαίνεται να έχουν τα νοσοκομεία καθώς τα υγρά απόβλητα, που παράγονται στον χώρο τους, καταλήγουν στα αποχετευτικά δίκτυα των πόλεων και τελικά μέσω των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στο περιβάλλον. Η παρουσία φαρμάκων στο περιβάλλον ευνοεί την ανάπτυξη και άλλων ανθεκτικών μικροβίων που στη συνέχεια μπορεί να μολύνουν τα ζώα και τους ανθρώπους.

Ερευνώντας το ζήτημα αυτό, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη ημερίδα σχετικά με την Πράξη Τ4Η: «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών» που είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA “Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020”  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.  

Η Πράξη «στοχεύει στην πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την επιτόπια επεξεργασία των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων σε Ελλάδα και Κύπρο πριν αυτά καταλήξουν στο αποχετευτικό δίκτυο. Μέσα στο 2022 αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία δυο πιλοτικών μονάδων για την επεξεργασία υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις φαρμακευτικών ουσιών και ανθεκτικών βακτηρίων στα λύματα ειδικά των νοσοκομείων αλλά και γενικά των πόλεων που βρίσκονται αυτά.

Στην Πράξη συμμετέχουν το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο ΝΗΡΕΑΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πράξης στη διεύθυνση που ακολουθεί https://www.t4h-project.eu/